Nyhetsbrev mars 2016

Nytt avtal ska ta ITSAM in i framtiden

Avtalet mellan kommunalförbundet ITSAM och medlemskommunerna ska ses över under 2016 och därefter återkommande. Det är rekommendationen i en översyn som direktionen beslutade om den 1 oktober 2015.

Alla ingående parter är överens om behovet av samverkan kring IT-leveranser och att det är ITSAM som ska ta hand om leveranserna och supporten som följer. Översynen ska ut på remiss till de sex kommunerna och även ut i partiorganisationerna. Efter remissarbetet ska nytt avtal och ny förbundsordning tas fram.

Nytt avtal ska ITSAM in i framtiden

ITSAM har fått 4 558 ärenden under årets två första månader

Under januari och februari 2016 har vi på ITSAM fått in 4 558 ärenden. Under samma period avslutade vi 4 184 ärenden. Störst andel av ärenden (62 procent) stängdes av servicedesk följt av nät, el, telefon (nio procent) och servicetekniker (sju procent).

Under 2015 års två första månader fick ITSAM in 4 858 ärenden och kunde avsluta 4 844 ärenden. Det innebär att antalet inkommande ärenden minskade med sex procent.

ITSAM och Utsikt ingår fördjupat samarbete

I mitten av februari ingick Kommunalförbundet ITSAM och bredbandsbolaget Utsikt en avsiktsförklaring för ett fördjupat samarbete mellan sina respektive bredbandsverksamheter. Det innebär att identifiera och utveckla samarbetsformer inom ett antal områden. Båda parter får därmed bättre förutsättningar att möta nuvarande och framtida utmaningar genom samarbetet. Ett av de områden som nämns i avsiktsförklaringen är "redundans" som betyder att en uppgrävd kabel inte nödvändigtvis behöver innebära bortfall i tjänsteleveransen. ITSAM och Utsikts geografiska placering gör det möjligt att gemensamt trygga leveranssäkerheten via de här, så kallade, redundanta förbindelser.

Kommunalförbundet ITSAM ansvarar för den kommunala lT- och arkivverksamheten i de sex medlemskommunerna Boxholm, Kinda, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög. Utsikt bygger, driver och utvecklar bredbandsnät i regionen och ägs av Tekniska verken Linköping Nät AB och Mjölby Svartådalen Energi AB.

Läget för fiberutbyggnad och redundansprojektet

Kinda landsbygd – Arbete med projektering pågår och ansökan om EU-bidrag är inlämnad till Länsstyrelsen.

Kisa tätort – kommunstyrelsen har beslutat om direktiv att bygga stadsnät och därmed kan ITSAM förbereda för att starta projektet.

Vimmerby, Storebro och Södra Vi – fram till mars månads slut pågår anslutningar av kunder.

Vimmerby, Rumskulla byalag – fiberplanering pågår och start för fiberblåsning börjar inom kort.

Ydre, Hestra-Torpön – fastighetsägarna har kommit olika långt. Vissa grävde i höstas och ytterligare andra kommer att gräva när tjälen har gått ur marken. ITSAM har klart med företag som ska blåsa och svetsa fibern.

Åtvidaberg tätort – den 9 mars hölls stormöte för boende i områdena Centrum och Långbrott. Den 12 april är det dags för nästa stormöte både för boende och för företagare i olika industriområden. Anslutningsgraden för tätortens alla områden ligger idag på 73 procent.

Åtvidaberg, Grebo – ITSAM har fått direktiv för att kunna förtäta befintligt otillräckligt stadsnät.

Ödeshög, Ingvaldstorp-Stora Åby – ITSAM har levererat kompletterande uppgifter till Länsstyrelsen i Östergötland inför beslut om bidrag för fiberutbyggnad.

Ödeshög, Siggarydsvägen – ITSAM kan snart starta arbete med blåsning och svetsning av fibern efter att byalaget har erhållit kanalisationsbidrag.

Projektet nätredundans – för att kunna säkra leverans av internet, telefoni till de boende i alla kommuner utan långa avbrott behöver ITSAM kunna byta leveransväg. Projektet är uppdelat i en sydlig och i en nordlig sträcka.

Dags för konferensen "E-arkiv – är det något för oss?"
Sveriges kommuner står inför ett val gällande hur information säkert ska kunna bevaras för framtiden. Det gäller all information som lagras i olika datasystem, inkommande ärenden, protokoll och minnesanteckningar. ITSAM Arkiv anordnar torsdagen den 14 april en heldagskonferens om vad det innebär att införa e-arkiv.

Antalet platser är begränsade, men varje medlemskommun i ITSAM får skicka sex deltagare. Inbjudan har gått till andra kommuner i Östergötland och norra Småland. Sista anmälningsdag är 31 mars.

Inbjudan till konferensen E-arkiv – är det något för oss?PDF

Vimmerby tecknar avsiktsförklaring med kommunalförbundet Sydarkivera

ITSAM Arkiv har utrett och lagt fram förslag om hur kommunerna ska hantera sin digitala bevarandeinformation. Vimmerby kommun är först ut av ITSAM:s medlemskommuner att följa ITSAM Arkivs förslag om att teckna en avsiktsförklaring om medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera, vilket enbart fokuserar på de kommunala arkivfrågorna.

I Sydarkivera ingår idag tio kommuner från Blekinge och södra Småland samt Region Blekinge. Andra som kommuner som har tecknat avsiktsförklaring är Bromölla, Höör, Oskarshamn, Olofström och Östra Göinge.

Läs mer om Sydarkivera

Utbildning i Guider

Den 3:e mars hölls en utbildning för servicedeskpersonalen och kommunikatörer i att göra självhjälpsguider. Meningen med utbildningen är att fler inom ITSAM ska ha kunskap och kunna göra guider som presenteras under servicedesksidan.

Investering i Trimble CN uppgradering

ITSAM tar över kostnadsansvaret för Trimble CN (tidigare X-Opto) från kommunerna. Detta enligt direktionens uppdrag till tjänstemännen inom ITSAM. Beslutet innebär att ITSAM genomför uppgraderingen av Trimble CN i enlighet med offererat pris från leverantören.

Trimble CN (tidigare x-opto) är ett verktyg som används vid dokumentation av fibernäten i kommunerna. Åtgärden kommer att genomföras utöver fastställd budget för 2016. Bedömningen är att kostnaderna ryms inom befintlig ram på grund av den timvisa debitering som sker i kommunerna vid dokumentation av ändringar/utbyggnad i fibernäten. Ursprungligen har kommunerna köpt in licenserna för programmet och under 2015 (genom växlingen av anslaget för fiberdriften) även betalat support och underhåll för systemet. ITSAM kommer nu ta över det betalningsansvaret.

Famtidens fiber i fokus på FTTH-konferens

I mitten av februari stod Luxemburg värd för den årliga FTTH-konferensen, Fiber To The Home. Från ITSAM deltog två medarbetare.

Målet med resan var att dels affärs- och teknikmässigt få ta del av den senaste utvecklingen i omvärlden inom fiber, dels träffa leverantörer och andra aktörer i branschen. Det bestående intrycket är att fiber uppfattas som Internet, TV och telefoni men utvecklingen visar på en rad nya områden i framtiden som ännu inte definierats. Det som är klart är att framtidens kommunikationsteknik mellan hushållen och samhällets olika funktioner förutsätter fiber och den kapacitet som den erbjuder.

Bland utvecklingsmöjligheter av tjänster via fibern som står inför dörren nämndes om E-hälsa, övervakning, larm samt radar. I framtiden är det fullt möjligt att till exempel en del enklare "provtagningar" kan genomföras hemma av patienten och föras över till vårdinrättningar via fibern. Även inom underhållning, kamera- och radarbevakning har utvecklingen kommit långt. Förutom sjukvård, underhållning och säkerhet finns det även andra områden som står i tur för implementering såsom konceptet Smarta hem. En del seminarier handlade om effektiviseringar och kostnadsberäkningar inom fiberprojektering.

FTTH-konferensen är en ambulerande sammankomst som nästa år kommer att äga rum på fransk mark, Marseille. 

Se upp för spammejl!

Just nu sprids en hel del spammejl, så kallade fishingmail där avsändaren utger sig för att vara myndighetsperson, till exempel representera domstol och hota med vite eller också uppmanas mottagaren att ange personlig information, pinkod och att besöka länkar bifogade i mejlmeddelandet.

Vi vill med anledning av dessa meddelanden gå ut med en varning och be dig vara uppmärksam på din epost. Myndigheter, banker med mera tar aldrig uppgifter via mejl. E-post ska ses som ett öppet media och är således sårbart om någon vill samla känslig information.

Har du av misstag angivit personlig information såsom lösenord eller pinkod uppmanar vi dig att ändra dessa så fort det går. Har du öppnat bifogade länkar är det stor risk att din dator har blivit infekterad med skadlig datakod. Har du råkat gå vidare via en sådan länk uppmanar vi dig att ta kontakt med vår servicedesk så snart som möjligt via servicdesk@itsam.se eller via servicedesksidan.

ITSAM på personaldag 6 april

Onsdagen den 6 april kommer servicedesktelefonen att vara stängd på grund av utbildning/personaldag. Det går givetvis bra att som vanligt skicka in sitt ärende till servicedesk@itsam.se. eller via servicedesksidan. Inkomna ärenden kontrolleras under dagen. 

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584