Arkiv


Itsam Arkiv bildades 2012. I vårt uppdrag ingår att utöva tillsyn och att ge råd, stöd, handledning och utbildning i arkivfrågor till Itsams medlemskommuner, samt att förbereda dem inför övergången till digital ärendehantering och digital långtidslagring. Vi arbetar löpande för att sprida information om fördelarna och de juridiska aspekterna av denna typ av arkivsamverkan.

Vi stödjer våra medlemskommuner i deras arbete med att utveckla en rationell och rättssäker informationshantering genom att de nyttjar kompetenser på rätt sätt och slipper att göra samma arbete flera gånger. Genom att medverka och ta del av olika regionala och nationella projekt kan vi erbjuda våra medlemskommuner en spetskunskap och en frontposition inom arkivområdet.

Besök i medlemskommunerna sker enligt ett fastställt schema och i enlighet med Itsam Arkiv-avtal.

I våra medlemskommuner finns både offentliga (kommunala) och enskilda arkiv. Kontakta respektive kommun för mer information.

Samverkan inom arkiv med kommunalförbundet Sydarkivera
Itsam har ett samverkansavtal med kommunalförbundet Sydarkivera. Detta samverkansavtal har upprättas mot bakgrund av samverkansbehov inom arkivområdet för att utbyta erfarenheter och kunskap.

I samverkansavtalet ingår:

  • Råd, stöd och erfarenhetsutbyte mellan parterna.
  • Samverkan vid upprättande av mallar för styrdokument och dokumenthanteringsplaner inom arkivområdet.
  • Grundutbildning om arkiv och arkivarbete.

Läs mer om Sydarkivera


Kommunalförbundet ITSAM  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584