Arkiv

Intresset för ITSAM Arkiv som företeelse och kommunalförbund som driftsform för att hantera arkivfrågor är stort. Vi arbetar löpande för att sprida information om fördelarna och de juridiska aspekterna av denna typ av arkivsamverkan.

ITSAM Arkiv bildades 2012. I vårt uppdrag ingår att utöva tillsyn och att ge råd, stöd, handledning och utbildning i arkivfrågor till ITSAM:s medlemskommuner, samt att förbereda dem inför övergången till digital ärendehantering och digital långtidslagring.

Samverkan är A och O

Samverkan internt och externt är en nyckelfråga för oss på ITSAM Arkiv. Vi arbetar hela tiden med att lära av varandra. Vi vill dela med oss till våra medlemskommuner av andras erfarenheter och goda exempel, men även lyfta fram våra medlemskommuners och ITSAM Arkivs arbete.

Vi stödjer våra medlemskommuner i deras arbete med att utveckla en rationell och rättssäker informationshantering genom att de utnyttjar kompetenser på rätt sätt och slipper att göra samma arbete flera gånger.

Erbjuder spetskompetens

Genom att medverka och ta del av olika regionala och nationella projekt kan vi erbjuda våra medlemskommuner en spetskunskap och en frontposition inom arkivområdet.

ITSAM Arkiv bemannas av en högskoleutbildad arkivarie. Besök i medlemskommunerna sker enligt ett fastställt schema och i enlighet med ITSAM Arkiv-avtal. Sedan hösten 2014 har även Västerviks kommun arkivstöd via ITSAM Arkiv.

Kontakta respektive kommun

I våra medlemskommuner finns både offentliga (kommunala) och enskilda arkiv. Kontakta respektive kommun för mer information eller sök i arkivförteckningarna på nätet.

Sök i Arkivinformation

Kommunalförbundet ITSAM  •  Storgatan 36A, 590 36 Kisa  •  Tel: 0494-197 00  •  Fax: 0494-197 99  •  E-post: kommunalforbundet@itsam.se •  Org-nr: 222000-2584